تفاوت مدیریت اسلامی با مدیریت غربی این است که
 در تربیت غربی این مهم است که کارها پیش بروند؛
ولی در مدیریت اسلامی آدم‌ها به بهانۀ کارها پیش می‌روند